17.09.15

Śpiewy 2015

PIĄTEK, EUCHARYSTIA
W: Boże w dobroci, Tumbaj str.391
D: Kłaniam się Tobie, Tumbaj str. 400
K: Bądźże pozdrowiona, Tumbaj str. 389
U: Chwała i dziękczynienie
Przyjęcie krzyży:
Krzyżu Chrystusa, Tumbaj str.324
Krzyżu święty nade wszystko, Tumbaj str.325
Z: O Matko miłościwa, Tumbaj str. 348

SOBOTA, EUCHARYSTIA
CHRISTUS VINCIT
Christus vincit! Christus regnat!
Christus, Christus imperat!

UBI CARITAS
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
1. Congregávit nos in unum Christi amor.
Exsultémus et in ipso iucundémur.
Timeámus et amémus Deum vivum.
Et ex corde diligámus nos sincéro.

2. Simul ergo cum in unum, Deus ibi est.
Ne nos mente dividámur, caveámus.
Cessent iúrgia malígna, cessent lites.
Et in médio nostri sit Christus Deus.

3. Simul quoque cum beátis videámus.
Gloriánter vultum tuum, Christe Deus.
Gáudium quod est imménsum, atque probum.
Saécula per infiníta saeculórum.

ADORO TE DEVOTE
1. Adóro te devóte, látens Déitas,
Quæ sub his figúris, vere látitas:
Tibi se cor meum totum súbjicit,
Quia, te contémplans, totum déficit.

2. Visus, tactus, gustus, in te fállitur,
Sed audítu solo tuto créditur:
Credo quidquid díxit Dei Fílius;
Nil hoc verbo veritátis vérius.

3. In cruce latébat sola Déitas,
At hic látet simul et humánitas:
Ambo támen crédens átque cónfitens,
Peto quod petívit latro pœnitens.

4. Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum támen meum te confíteor.
Fac me tibi sémper mágis crédere,
In te spem habére, te dilígere.

5. O memoriále mortis Dómini,
Panis vivus, vitam præstans hómini,
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sápere.

6. Pie pellicáne, Jesu Dómine,
Me immúndum munda tuo sánguine,
Cujus una stilla salvum fácere,
Totum mundum quit ab ómni scélere.

7. Jesu, quem velátum nunc aspício,
Oro fíat illud, quod tam sítio:
Ut, te reveláta cernens fácie,
Visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen.

AVE VERUM

Ave verum Corpus natum de María Vírgine:
Vere passum, immolátum in cruce pro hómine.
Cujus latus perforátum fluxit aqua et sanguine:
Esto nobis praegustátum in mortis examine.
O Jesu dulcis! O Jesu pie! O Iesu fili Maríae.

AVE REGINA CAELORUM
Ave, Regína caelórum, Ave, Dómina Angelórum
Salve radix, salve porta, Ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo gloriósa, Super omnes speciósa,
Vale, o valde decóra, Et pro nobis Christum exóra.


SOBOTA, ADORACJA

WITAJ POKARMIE
1. Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony, nieba i ziemie Twórca jest zamkniony.
Witaj Napoju zupełnie gaszący umysł pragnący.

2.Witaj Krynico wszystkiego dobrego, gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności, niesiesz godności.

3. Witaj z Niebiosów Manno padająca, rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca.
Wszystko na świecie co jedno smakuje w tym się najduje.

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego. Drzewo owocu pełne żywiącego:
kto cię skosztuje śmierci się nie boi, choć nad nim stoi.

5. Witaj jedyna serc ludzkich Radości, witaj strapionych wszelka Łaskawości.
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, k'Tobie wołają

SŁAWCIE USTA

1. Sławcie usta Ciało Pana; - Tajemnicę pełną chwały,
I Krew, źródło łask bez miana, - Którą w okup dusz i ciał,
Syn Tej, co jest Nieskalana, - Król narodów przelać chciał.
2. Nam On dany, nam zrodzony - Z Panny czystej, niby kwiat,
Gdy na ludzkich serc zagony, - Ziarno słowa rzucił w świat,
W sposób iście niezgłębiony - Zamknął okres ziemskich lat!
3. Gdy ostatnia noc nastawa, - Po wieczerzy z braćmi współ,
Którą odbył według prawa, - Z przepisanych mięs i ziół,
Siebie sam Dwunastom dawa - Ręką swą na Boży stół!
4. Słowo-Ciało chleb w ofierze - Słowem w Ciało zmienia nam:
Z wina Krew się Pańska bierze, - Chociaż zmysł nie sięga tam;
Sercom, żądnym prawdy szczerze - Wiary głos wystarcza sam!
5. Więc Sakrament takiej miary - Wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią:
Niech ustąpi Obrzęd Stary - Przed Nowego Prawa Krwią:
Niech dopełni światło wiary - Zmysłów niemoc mocą swą!
6. Rodzicowi bijmy czołem, - Zrodzonemu hymn niech brzmi:
W pieniu wdzięcznym i wesołym - Moc Im, hołd po wszystkie dni:
Pochodzący z Obu społem - W równej niechaj będzie czci!

CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ
1. Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie.
Ref.: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam. (2x)

2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę
Twą potęgę, moc i chwałę,
Bowiem Twoją miłość, Panie,
Bardziej cenię niźli życie.

3. Póki tylko istnieć będę,
Pragnę Ciebie chwalić, Boże.
Dusza moja pełna szczęścia,
Będzie śpiewać Ci z radością.

4. Jesteś mym Wspomożycielem,
Cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie
Twa prawica mnie prowadzi.

PSLAM 145 (NIECHAJ CIĘ PANIE)
Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła,
i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale,  Twojego Królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

NIEDZIELA, EUCHARYSTIA
KTO SIĘ W OPIEKĘ

1. Kto się w opiekę odda Panu Swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

2.Ciebie On z łowczych obieży wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje,
W cieniu Swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

3.Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc, na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

4.Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
A ty zdumiały oczyma swoimi
Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

5.Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja,
Iż Bóg Najwyższy jest ucieczka twoja".
Nie padnie na cię żadna zła przygoda
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

CHRYSTUS PAN
Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę,
A wywyższyć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić,
Głodem wstrząsnąć bogatego.

7.On się ujął za swym ludem,
Dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie,
Obietnicy swej nie złamał.

DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ
1. Dziękujemy Ci Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida,
Który nam poznać dałeś, przez Jezusa, Syna Twego.
Tobie chwała na wieki!
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki!
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje,
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
Tobie chwała na wieki!
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna swego.
Tobie chwała na wieki!
5. Ty, o Panie wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia Swego,
Pokarm i napój dałeś - ludziom na pożywienie.
Tobie chwała na wieki!


Z DAWNA POLSKI
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleż, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

PIĄTEK, EUCHARYSTIA

W: Boże w dobroci, Tumbaj str.391

D: Kłaniam się Tobie, Tumbaj str. 400

K: Bądźże pozdrowiona, Tumbaj str. 389

U: Chwała i dziękczynienie

Przyjęcie krzyży:

Krzyżu Chrystusa, Tumbaj str.324

Krzyżu święty nade wszystko, Tumbaj str.325

Z: O Matko miłościwa, Tumbaj str. 348

 

SOBOTA, EUCHARYSTIA

CHRISTUS VINCIT

Christus vincit! Christus regnat!

Christus, Christus imperat!

 

UBI CARITAS

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.

1. Congregávit nos in unum Christi amor.

Exsultémus et in ipso iucundémur.

Timeámus et amémus Deum vivum.

Et ex corde diligámus nos sincéro.

 

2. Simul ergo cum in unum, Deus ibi est.

Ne nos mente dividámur, caveámus.

Cessent iúrgia malígna, cessent lites.

Et in médio nostri sit Christus Deus.

 

3. Simul quoque cum beátis videámus.

Gloriánter vultum tuum, Christe Deus.

Gáudium quod est imménsum, atque probum.

Saécula per infiníta saeculórum.

 

ADORO TE DEVOTE

1. Adóro te devóte, látens Déitas,

Quæ sub his figúris, vere látitas:

Tibi se cor meum totum súbjicit,

Quia, te contémplans, totum déficit.2. Visus, tactus, gustus, in te fállitur,

Sed audítu solo tuto créditur:

Credo quidquid díxit Dei Fílius;

Nil hoc verbo veritátis vérius.3. In cruce latébat sola Déitas,

At hic látet simul et humánitas:

Ambo támen crédens átque cónfitens,

Peto quod petívit latro pœnitens.4. Plagas, sicut Thomas, non intúeor,

Deum támen meum te confíteor.

Fac me tibi sémper mágis crédere,

In te spem habére, te dilígere.5. O memoriále mortis Dómini,

Panis vivus, vitam præstans hómini,

Præsta meæ menti de te vívere,

Et te illi semper dulce sápere.6. Pie pellicáne, Jesu Dómine,

Me immúndum munda tuo sánguine,

Cujus una stilla salvum fácere,

Totum mundum quit ab ómni scélere.7. Jesu, quem velátum nunc aspício,

Oro fíat illud, quod tam sítio:

Ut, te reveláta cernens fácie,

Visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen.

 

AVE VERUM

Ave verum Corpus natum de María Vírgine:
Vere passum, immolátum in cruce pro hómine.
Cujus latus perforátum fluxit aqua et sanguine:
Esto nobis praegustátum in mortis examine.
O Jesu dulcis! O Jesu pie! O Iesu fili Maríae.

 

AVE REGINA CAELORUM

Ave, Regína caelórum, Ave, Dómina Angelórum

Salve radix, salve porta, Ex qua mundo lux est orta:

Gaude Virgo gloriósa, Super omnes speciósa,

Vale, o valde decóra, Et pro nobis Christum exóra.

 

 

SOBOTA, ADORACJA

WITAJ POKARMIE

1. Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony, nieba i ziemie Twórca jest zamkniony.

Witaj Napoju zupełnie gaszący umysł pragnący.

2.Witaj Krynico wszystkiego dobrego, gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności, niesiesz godności.

3. Witaj z Niebiosów Manno padająca, rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca.
Wszystko na świecie co jedno smakuje w tym się najduje.

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego. Drzewo owocu pełne żywiącego:
kto cię skosztuje śmierci się nie boi, choć nad nim stoi.

5. Witaj jedyna serc ludzkich Radości, witaj strapionych wszelka Łaskawości.
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, k'Tobie wołają

 

SŁAWCIE USTA

1. Sławcie usta Ciało Pana; - Tajemnicę pełną chwały,
I Krew, źródło łask bez miana, - Którą w okup dusz i ciał,
Syn Tej, co jest Nieskalana, - Król narodów przelać chciał.

2. Nam On dany, nam zrodzony - Z Panny czystej, niby kwiat,
Gdy na ludzkich serc zagony, - Ziarno słowa rzucił w świat,
W sposób iście niezgłębiony - Zamknął okres ziemskich lat!

3. Gdy ostatnia noc nastawa, - Po wieczerzy z braćmi współ,
Którą odbył według prawa, - Z przepisanych mięs i ziół,
Siebie sam Dwunastom dawa - Ręką swą na Boży stół!

4. Słowo-Ciało chleb w ofierze - Słowem w Ciało zmienia nam:
Z wina Krew się Pańska bierze, - Chociaż zmysł nie sięga tam;
Sercom, żądnym prawdy szczerze - Wiary głos wystarcza sam!

5. Więc Sakrament takiej miary - Wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią:
Niech ustąpi Obrzęd Stary - Przed Nowego Prawa Krwią:
Niech dopełni światło wiary - Zmysłów niemoc mocą swą!

6. Rodzicowi bijmy czołem, - Zrodzonemu hymn niech brzmi:
W pieniu wdzięcznym i wesołym - Moc Im, hołd po wszystkie dni:
Pochodzący z Obu społem - W równej niechaj będzie czci!

 

CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ

1. Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie.
Ref.: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam. (2x)

2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę
Twą potęgę, moc i chwałę,
Bowiem Twoją miłość, Panie,
Bardziej cenię niźli życie.

3. Póki tylko istnieć będę,
Pragnę Ciebie chwalić, Boże.
Dusza moja pełna szczęścia,
Będzie śpiewać Ci z radością.

4. Jesteś mym Wspomożycielem,
Cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie
Twa prawica mnie prowadzi.

 

PSLAM 145 (NIECHAJ CIĘ PANIE)

Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła,
i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale,
Twojego Królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

 

NIEDZIELA, EUCHARYSTIA

KTO SIĘ W OPIEKĘ

1. Kto się w opiekę odda Panu Swemu,

A całym sercem szczerze ufa Jemu,

Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga,

Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

 

2.Ciebie On z łowczych obieży wyzuje

I w zaraźliwym powietrzu ratuje,

W cieniu Swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,

Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

 

3.Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,

Za którym stojąc, na żaden strach nocny,

Na żadną trwogę ani dbaj na strzały,

Którymi sieje przygoda w dzień biały.

 

4.Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,

Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,

A ty zdumiały oczyma swoimi

Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

 

5.Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja,

Iż Bóg Najwyższy jest ucieczka twoja".

Nie padnie na cię żadna zła przygoda

Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

 

CHRYSTUS PAN

Chrystus Pan karmi nas

Swoim świętym Ciałem,

Chwalmy Go na wieki!

 

1. Duchem całym wielbię Pana,

Boga, Zbawcę jedynego,

Bo w Nim samym odnajduję

Wszelką radość życia mego.

 

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba

Na swą sługę uniżoną,

By mnie odtąd wszyscy ludzie

Mogli zwać błogosławioną.

 

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła

W Swej dobroci niepojętej.

On Wszechmocny, On Najwyższy,

On sam jeden zawsze Święty.

 

4. On, który przez pokolenia

Pozostaje miłosierny

Wobec tego, kto Mu służy

I chce zostać Jemu wierny.

 

5. On, który Swą moc objawia,

Gdy wyniosłość serc uniża,

Każdy zamiar może zburzyć,

Który pychą Mu ubliża.

 

6. W mocy Jego odjąć władzę,

A wywyższyć pokornego,

Wszystkich głodnych zaspokoić,

Głodem wstrząsnąć bogatego.

 

7.On się ujął za swym ludem,

Dziećmi wiary Abrahama,

Pomny na swe miłosierdzie,

Obietnicy swej nie złamał.

 

DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ

1. Dziękujemy Ci Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida,
Który nam poznać dałeś, przez Jezusa, Syna Twego.

Tobie chwała na wieki!

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna Twego.

Tobie chwała na wieki!

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje,
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.

Tobie chwała na wieki!

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna swego.

Tobie chwała na wieki!

5. Ty, o Panie wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia Swego,
Pokarm i napój dałeś - ludziom na pożywienie.

Tobie chwała na wieki!

Z DAWNA POLSKI

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleż, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

SZUKAJ NA DRODZE

LOGOWANIE